Sinamics G120 (1/3 AC 230 V; 3 AC 400 V; 3 AC 600 V)